O Roku

To jest oficjalna strona Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności 2009. Strona publikuje informacje na temat wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Roku, tłumaczy jak w nim uczestniczyć oraz stanowi platformę umożliwiającą dostęp do projektów.

Główne cele ERKI 2009

Celami Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności są: uświadomienie społeczeństwu znaczenia kreatywności i innowacji jako kompetencji kluczowych dla rozwoju osobistego, społecznego oraz gospodarczego, propagowanie dobrych praktyk, wspieranie edukacji i badań oraz promowanie debaty na pokrewne tematy.

 

Główne przesłanie Roku

Kreatywność i innowacyjność przyczyniają się do tworzenia dobrobytu gospodarczego, a także dobrostanu społecznego i osobistego.

Grupy docelowe

Działania Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności (2009) są skierowane do różnych grup uwzględniających ludzi młodych, nauczycieli, przedsiębiorstwa i decydentów, a także do ogółu społeczeństwa. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są zachęcane do zaangażowania się i wzięcia udziału w działaniach na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym.

Główni uczestnicy

Na szczeblu UE instytucją odpowiedzialną za wdrożenie ERKI 2009 jest Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, przy współpracy Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Inne Dyrekcje Generalne są również odpowiedzialne za działania zgodne z ich profilem. Parlament Europejski, Komitet Regionów, a także Komitet Społeczno-Ekonomiczny wspierają kampanię poprzez różne działania związane z tematyką Roku.

W każdym państwie członkowskim za koordynację działań związanych z Rokiem na szczeblu krajowym odpowiedzialny jest koordynator krajowy, będący z reguły przedstawicielem ministerstwa edukacji.

Szersza perspektywa

ERKI 2009 odbywa się w szerszych ramach szeregu inicjatyw związanych z polityką UE, które wspierają kreatywność i innowacyjność. Są to między innymi:

 

  • zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie;
  • rezolucja Rady „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”;
  • szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE;
  • Europejska współpraca w dziedzinie edukacji i szkoleń;
  • europejska agenda dla kultury w dobie globalizacji.

 

Więcej informacji znaleźć można w oficjalnych publikacjach Roku.

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009