Om Europaåret

På den officiella webbplatsen för Europeiska året för kreativitet och innovation finns information om evenemang som äger rum under 2009. Här kan du också läsa om olika projekt och få reda på hur du kan delta.

Huvudmål

Målet är att öka kunskapen om hur viktigt det är med kreativitet och innovation för den personliga, sociala och ekonomiska utvecklingen.Tanken är också att sprida goda lösningar, uppmuntra till utbildning och forskning och främja politisk debatt om dessa frågor.

Huvudbudskap

Kreativitet och innovation bidrar till ekonomiskt välstånd och till socialt och individuellt välbefinnande.

Målgrupper

Aktiviteterna under Europaåret riktar sig till ungdomar, utbildare, företag, politiska beslutsfattare och allmänheten. Det civila samhället uppmuntras att engagera sig på europeisk, nationell och lokal nivå.

Huvudaktörer

Europeiska året för kreativitet och innovation samordnas av EU-kommissionen under ledning av generaldirektoratet för utbildning och kultur och generaldirektoratet för näringsliv. Andra generaldirektorat såsom GD Jordbruk och GD Kommunikation anordnar också aktiviteter under året. Även Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén bidrar till kampanjen.

I varje EU-land ansvarar en nationell samordnare för nationella, regionala och lokala aktiviteter under året. Samordnaren är vanligtvis en företrädare för utbildningsministeriet.

Andra EU-initiativ

Europaåret genomförs inom ramen för flera politiska EU-initiativ för kreativitet och innovation, bl.a. följande:

  • Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande
  • Rådets resolution om ny kompetens för nya arbetstillfällen
  • En brett upplagd innovationsstrategi för EU
  • EU:s utbildningssamarbete
  • En europeisk kulturagenda i en alltmer globaliserad värld

 

Om du vill har mer information kan du läsa de officiella dokumenten om Europaåret.

 

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009